Month: September 2022

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์กัมทร

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.เพ็ญศรี บุญเดช ศึกษานิเทศก์วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ

งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในสังกัดใหม่ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลเมืองยโสธร ปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองยโสธร, บุคลากร,

ประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธรสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีเรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

เทศบาลเมืองยโสธร ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดนวัตกรรมภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.เทศบาลเมืองยโสธร ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดนวัตกรรมภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ส่งผลงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสานโดยเน้นการมีส่วนรวมของประชาชนเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ประเภทนวัตกรรมด้านกระบวนการและการบริหารองค์กรโดยในการนี้ นายณัฐพล

พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น

การประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และ จ่าเอกสุทธิชัย ไชยวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองยโสธร เข้าร่วมการประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

พิธีเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติในศูนย์คัดกรองยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติในศูนย์คัดกรองยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565