Day: September 13, 2022

กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์กัมทร พรจิรเวช รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล

การประชุมเพื่อเตรียมสรุปข้อมูลการจัดทำนิทรรศการ (พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์กัมทร พรจิรเวช รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร