Day: September 20, 2022

การประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และ จ่าเอกสุทธิชัย ไชยวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองยโสธร เข้าร่วมการประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

พิธีเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติในศูนย์คัดกรองยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติในศูนย์คัดกรองยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565