Day: November 1, 2022

นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินกิจกรรมไถ่ถอนทรัพย์ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีพให้กับประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 18 รายการ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินกิจกรรมไถ่ถอนทรัพย์ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีพให้กับประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 18 รายการ

“ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า)

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรม “ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน (เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า) โดยมีท่านขจร ศรีชวโนทัย

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำบุญเนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 100 ปี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำบุญเนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์