เทศบาลเมืองยโสธร รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ประดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลพร้อมเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรม การพัฒนาเมืองของเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ


โดยมีเทศบาลผ่านเข้ารอบระดับพื้นที่ในปี 2563 จำนวน 90 แห่ง และได้รับคัดเลือกในระดับประเทศประจำปี 2564 จำนวน 47 แห่ง ซึ่งรางวัลชนะเลิศเป็นของเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับถ้วยรางวัล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


โดยในการนี้ นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์กัมทร พรจิรเวช รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ดร.อัญชลี ชุมนุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานและเกียรติบัตร  รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ประดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศ ได้รับผลกระทบจากภายนอก ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นสำคัญ สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา