พิธีเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลในตลาดสด ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายณัฐพล  นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลในตลาดสด ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปี 2565 โดยมี ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดนี้ด้วย

ทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองยโสธร ยังได้รับฟังการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ จากพ่อค้า แม่ค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดให้ดีขึ้น และให้ความรู้เรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลด้านอาหารและความปลอดภัยของอาหาร เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรได้รับสินค้าอุปโภค และบริโภค ที่สะอาดตรงตามหลักสุขาภิบาลที่ถูกต้อง

ณ ตลาดธนารักษ์ (ตลาดเก่า ชั้น 2) เทศบาลเมืองยโสธร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ 206