เปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.15 น.

นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดนี้ด้วย

โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร และนางเพ็ญศรี บุญเดช  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระดับผู้บริหารระดับเทศบาล ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนต่อไป

ณ ห้องประชุมสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองยโสธร

 

โทร 045-711397 ต่อ 307