ร่วมประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาแนะนำภายหลังการประกาศผลการประเมิน ITA จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น.

นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ นางสาวจุไรรัตน์ ฉวีรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร พร้อมด้วย พันจ่าเอกบุญเลิศ คนหาญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาแนะนำภายหลังการประกาศผลการประเมิน ITA จังหวัดยโสธร โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ แลกเปลี่ยน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมเจพี เอมเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร

 

โทร 045-711397 ต่อ 310