นายอดุลย์ วงษ์แหวน ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ คนดี ๕๐ ปีศรียโสธร ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่างทำบั้งไฟ

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองยโสธรขอแสดงควายินดี กับนายอดุลย์ วงษ์แหวน ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ

คนดี ๕๐ ปีศรียโสธร ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่างทำบั้งไฟ เนื่องในโอกาสการจัดงาน “สถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ 50 ปี”  “ม่วนซื่น ออนซอน สะออน 50 ปี ศรียโสธร” โดยได้รับเกียรติจากนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้

 

ณ วิมานพญาแถน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร