ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์กัมทร พรจิรเวช รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 พร้อมทั้งหารือกำหนดการประชุมในครั้งถัดไป

ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ 206