กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.

นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์กัมทร พรจิรเวช รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของแกนนำสุขภาพในเขตเมือง ให้มีองค์ความรู้และทักษะในการทำงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพของประชาชนต่อไป

ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ 206