พิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด”

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์กัมทร พรจิรเวช รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน  ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของสารเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม พร้อมทั้งสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

ณ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ (หอนาฬิกา)

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ310