คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

นายณัฐพล  นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วย นายภคพล กันทรกิจโกศล รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระดับผู้บริหารระดับเทศบาล ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ 310