ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อประชุมหารือในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาเด็กนักเรียนต่อไป

ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร

 

โทร 045-711397 ต่อ 310