การประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และ จ่าเอกสุทธิชัย ไชยวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองยโสธร เข้าร่วมการประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการประชุมดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐต่างๆ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบตัวย นายกเทศมนตรีฯ, ประธานสภาเทศบาลฯ, ปลัดเทศบาลฯ, และ บุลลากรของเทศบาลฯ ที่ได้รับมอบหมาย จากเทศบาลทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา โดยประมาณ 3,000 คน

ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ 310