ประชุมคณะกรรมการการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.เพ็ญศรี บุญเดช ศึกษานิเทศก์วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2565 เพื่อหารือ รูปแบบ แนวทางในการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 306