การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์กัมทร พรจิรเวช รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 พร้อมทั้งหารือกำหนดการประชุมในครั้งถัดไป
ณ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ (หอนาฬิกา)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 206