นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินกิจกรรมไถ่ถอนทรัพย์ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีพให้กับประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 18 รายการ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินกิจกรรมไถ่ถอนทรัพย์ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีพให้กับประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 18 รายการ ณ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองยโสธร โดยมีนายธนกฤต รัตน์พันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน จ.ส.ท. รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงาน จ.ส.ท. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการไถ่ถอนทรัพย์ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในครั้งนี้
โดยในการนี้ นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้กล่าวต้อนรับคณะของท่านขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และชมรมพนักงานสถานธนานุบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร และพนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ได้ให้การต้อนรับและขอขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 310
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองยโสธร