เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
เทศบาลเมืองยโสธร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี
โดยในการนี้ นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ นายขนป ยาวะโนภาส เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมในพิธีดังนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองยโสธร
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริ ฝนหลวง ปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกร ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 310