การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร โดยในการนี้ นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ พ.จ.อ.บุญเลิศ คนหาญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธรในการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สถาปนาจังหวัดยโสธร เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับจังหวัดยโสธร ตั้งแต่ก่อนการสถาปนาจังหวัด การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน โดยเนื้อหาในหนังสือจะประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด/ ประวัติความเป็นมาของจังหวัด/อำเภอ/การเสด็จหัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ/เจ้าเมือง/ผู้ว่าราชการจังหวัด จากอดีตจนปัจจุบัน/พระราชพิธี/งานรัฐพิธี/งานพิธี/พระราชกรณียกิจพระบรมวงษานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ประกอบพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
นอกจากนี้ ยังรวบรวมเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเกิดอุทกภัย/หลักฐานทางประวัติศาสตร์/การก่อสร้างสถานที่สำคัญ/การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านอาชีพ ด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งบุคคลสำคัญ เช่น คนดีศรีเมืองยศ,คนดี 50 ปี ศรียโสธร /ทำเนียบเจ้าเมือง/ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 310