ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดยโสธรและนักท่องเที่ยว เข้าชมนิทรรศการ ภาพเก่าเล่าเรื่อง และ 100 ปี โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15