การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
การประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และวาระอื่นๆ เป็นต้น
ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
เทศบาลเมืองยโสธร
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร
โทร.045-711397