ประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทยได้ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39-43/2565