เทศบาลเมืองยโสธร ได้นำนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร เข้ารับชม “โขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey”

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.
นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้นำนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร เข้ารับชม “โขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey” พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสัญญา บุญหยาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต 15 และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมรับชมในครั้งนี้ด้วย
เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล โดยใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนาฎศิลป์โขนจากหลากหลายสถาบันและนักแสดงโขนจากโรงมหรสพศาลาเฉลิมกรุงร่วมแสดง โดยได้กำหนดฉายตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม2565 ซึ่งเกิดจากแนวคิด “Goes Digital โลกเปิดเราปรับ ประเทศเปลี่ยน” โดยการผสมผสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรมแบบเดิมที่เกิดขึ้นบนเวทีกับเทคนิคทางด้านดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิกและเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์ มาสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจและจินตนาการให้กับเรื่องราวของโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบของโขนภาพยนตร์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักความหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขายโสธร
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร
โทร 045-711397 ต่อ 310