ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองยโสธร ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลยโสธร อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2487เมื่ออำเภอยโสธร ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 เทศบาลตำบลยโสธร จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมืองยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 เทศบาลเมืองยโสธร มีพื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร มีชุมชน 23 ชุมชน และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดกับ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
ทิศใต้                ติดกับ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
ทิศตะวันออก   ติดกับ ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
ทิศตะวันตก     ติดกับ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร​

แผนที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร
intro_clip_image002
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

                       ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย มีลำชีติดพื้นที่ด้านตะวันตกไหลผ่านไปทางทิศใต้ ห้วยน้ำคำน้อยติดพื้นที่ด้านทิศเหนือไหลไปทางทิศใต้เชื่อมต่อลำน้ำทวนห้วยมะค่า กุดจับ น้ำไหลลงสู่ลำน้ำชี และมีบึงบุ่งใหญ่ติดกับแม่น้ำชี พื้นที่อยู่เหนือระดับทะเลปานกลาง ระหว่าง 121 – 131 เมตร
          สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ฤดูกาลโดยทั่วไปจึงไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศมีลักษณะร้อนชื้นสลับแล้ง แบ่งฤดูกาลได้ 3 ฤดู คือ
     1. ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน อากาศจะร้อนจัดกลางเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 38.40 องศาเซลเซียส
     2. ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน รวมปริมาณน้ำฝนตลอดปี พ.ศ. 2558  เฉลี่ย 719.10 มิลลิเมตร และปี 2559 เฉลี่ย 634.40 มิลลิเมตร
     3. ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาว ประมาณ 17.60   องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม

"เทศบาลเมืองยโสธรน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีก้าวไกลสู่สากล"