สำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
ฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างประจำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
ฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป