กองช่างสุขาภิบาล

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ