กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สัตวแพทย์อาวุโส รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจำ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ