กองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ