กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป