กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนปฏิบัติการ
งานนิติการ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
พนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ