กองการเจ้าหน้าที่

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน