หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
พนักงานจ้างตามภารกิจ