งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานเทศกิจ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานดับเพลิง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
งานเทศกิจ
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน