ฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนราษฎร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานบัตรประจำตัวประชาชน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน