การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1

ข้อมูลพื้นฐาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2

การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3

การบริการเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5

การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต