หัวหน้าส่วนราชการ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองยโสธร

เบอร์ติดต่อ 086-6512586

รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่