หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลเมืองยโสธร

โทรภายในสำนักงาน

สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร 045711397 Fax 045712252

1.ประชาสัมพันธ์ 0 หรือ 101
2.ห้องนายก 102
3.หน้าห้องนายก 304
4.ห้องรองนายกสุธา 107
5.ห้องรองนายกนุชิดา 75
6.ห้องรองนายกกัมทร 104
7.ห้องทะเบียน 105
8.ผอ.คลัง 108
9.ธุรการกองคลัง 109
10.งานป้องกัน 111
11.หน.สำนักปลัด 201
12.ธุรการสำนักปลัด 202
13.ผอ.กองสาธารณสุข 205
14.ธุรการกองสาธารณสุข 206
15.ปลัดเทศบาล 207
16.รองปลัดสุทธิชัย 204
17.รองปลัดภคพล 203
18.รองปลัดธำรงค์ 211
19.ผอ.กองช่าง 208
20.ธุรการกองช่าง 209
21.กองสวัสดิการสังคม 210
22.ตรวจสอบภายใน 303
23.ผอ.กองการศึกษา 305
24.ธุรการกองการศึกษา 306
25.กองการเจ้าหน้าที่ 307
26.ผอ.กองยุทธศาสตร์ 309
27.ธุรการกองยุทธศาสตร์ 310
28.กองช่างสุขาภิบาล 301

เบอร์ตรง

1.ห้องนายกเทศมนตรี 045720795
2.ห้องปลัดเทศบาล 045712253
3.สำนักปลัดเทศบาล 045712253
4.งานทะเบียนราษฎร์ 045720953
5.กองคลัง 045712251
6.กองช่าง 045711760
7.งานป้องกัน 045711520
8.สถานธนานุบาล 045711439
9.สถานีขนส่งผู้โดยสาร 045714500